Тук ще намерите важни стратегически документи свързани с националната, европейската и световна политика по изменение на климата. Те имат за цел да дадат насока на управляващите органи за бъдещото ограничаване на въздействието върху климатичните промени и адаптация към вече настъпилите такива.

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата – 21-ва конференция в Париж

Глобално споразумение за климата беше прието на 21-вата конференция на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, която се състоя в Париж в края на 2015 година. То поставя началото на обща цел за ограничаване повишаването на средната глобална температура под 2 градуса Целзий, което трябва да послужи като своеобразен преход към  нулеви въглеродни емисии в края на века. Споразумението ще влезе в сила през 2020 година.

Страните се съгласиха да изготвят национални стратеги на действие, да полагат взаимни усилия в борбата за ограничаването на климатичните изменени, и да предоставят финансова помощ на развиващите се страни в тази насока.

Европейска енергийна стратегия за 2030

Страните от ЕС постигнаха споразумение относно стратегическата рамка за енергия и климат, обхващаща периода 2020-2030. Целите, заложени в стратегията, са насочени към значителни редукции на емисиите парникови газове и са базирани на икономическия анализ, свързан с емисионния таргет до 2050 година.

Целите за 2020- 2030 са 40%  редукция на емисиите парникови газове в сравнение с нивата от 1990, най-малко 27% дял на потреблението на енергия от възобновяеми източници и най-малко 27% намалено енергопотребление.

Официалните документи свързани с Европейската енергийна стратегия до 2030 може да намерите тук.

Национални политики, свързани с електрическата мобилност

Националния Доверителен Екофонд стартира първата схема в България за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни превозни средства от централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

Електрическата мобилност и устойчивият градски транспорт се превръщат във все по-голям приоритет на европейско и световно ниво.

Повече за европейските и национални политики, свързани с електрическата мобилност, може да прочетете тук.

Повече за международния опит за насърчаване използването на електромобили може да прочетете тук.

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ НА СВЕТОВНО НИВО

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ КОМИТЕТ КЪМ ООН ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

През 1988 г. Организацията на обединените нации създаде Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК), който обединява хиляди учени от цял свят. Задачата им е да оценят състоянието на научните изследвания и знания по отношение на изменението на климата и неговото въздействие, като изготвят периодично подробни доклади. За изготвянето на един доклад са необходими няколко години работа. Последният от тях, известен като Петият доклад за оценка, бе публикуван през 2014 г. Заключенията в него сочат, че е извън всякакво съмнение увеличеното съдържание на парникови газове в атмосферата, главно в резултат на човешката дейност. В същия доклад бе направено и предупреждение за евентуалните последствия, ако нищо не бъде направено.

През 2007 г. МКИК, заедно с бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор, беше удостоен с Нобелова награда за повишаването на обществената осведоменост за изменението на климата. Присъждането на Нобеловата награда за мир подчертава доколко изменението на климата се оценява като заплаха за сигурността на хората.

НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два основни аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото, и от друга – с европейското законодателство в тази област.
Основните институции, които имат компетенции в областта на изменението на климата:

Министерство на околната среда и водите – водещо
Изпълнителна агенция по околна среда
Министерство на енергетиката
Агенция по устойчиво енергийно развитие
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на земеделието и храните
Министерство на финансите
Министерство на икономиката
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на туризма
Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на външните работи

CO2 Калкулатор

-
Thank you for your submission!